جلوگیری از خشکی گردن و شانه

برای جلوگیری از ایجاد صدمات به گردن و شانه ، شما نیاز دارید تا آنها را نرمش دهید و حرکات کششی انجام دهید. صدمات و گرفتگی های گردن و شانه می تواند بر اثر صدمات ورزشی و یا خشکی حاصل از شکل زندگی شما صورت گیرد. این صدمات می تواند بسیار دردناک بوده و با ادامه به مشکل جدی برای شما تبدیل شوند. شما می بایست این حرکات را کامل انجام دهید. هر حرکت با ده بار تکرار و یا انجام کشش به مدت ده ثانیه.