آیا تردمیل باعث آب آوردن زانو می شود؟

آیا دور تند تردمیل باعث آب آوردن زانو میشود؟ زانو یکی از پیچیده ترین و بزرگترین و در عین حال مهمترین مفاصل بدن است. همانطور که می دانیم اضاقه و زن و ایجاد فشار بیش از حد بر روی این مفضل می تواند موجب صدمات بسیاری بر روی این مفصل …